Giá Trị Cốt Lõi

  Tôn trọng: Tôn trọng Công ty, nhân viên, đối tác

  Trung thực: Trung thực trong ứng xử và trong tất cả giao dịch,

  Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, chính sách và quy định của Công ty.

  Tin cậy: là người bạn, đồng hành, đối tác đáng tin cậy.